• GALILEO na facebooku ->

Lista zawodów uprawnionych do opieki mimo zamknięcia placówek

Date: marzec 27, 2021 Author: admin Categories: Aktualności

Drodzy Rodzice!

W nocy rząd opublikował rozporządzenie rozszerzające listę zawodów, które uprawniają do korzystania ze stacjonarnej opieki w żłobki i przedszkolu, mimo zawieszenia zajęć.

W związku z tym przygotuję dla Państwa wnioski, w którym oświadczacie, że pełnicie zawody z listy, i będziemy mogły dla Państwa otworzyć żłobek i przedszkole.

O dostępności oświadczeń poinformujemy wkrótce (właśnie je tworzymy).

 

 

LINK DO ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCE PRZEDSZKOLE (PEŁNA TREŚĆ)

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000056101.pdf

 

LINK DO ROZPORZĄDZENIA – ŻŁOBKI (PEŁNA TREŚĆ)

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000056001.pdf

 

 

4. Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, na wniosek:

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) rodziców dzieci, którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

– ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.